कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुको लागि निर्मित waiting shed