राहदानी प्राप्त भएको सम्बन्धि सूचना

1 महिना अगाडी

2077-04-22


यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने गरि मिति २०७७।०३।२८ भित्र राहदानी आवेदन गर्नुभएका  सेवाग्राहीहरुको राहदानी कार्यालयमा प्राप्त भइसकेकोले सक्कल रसिद/ बैंक भौचर र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र साथैमा लिई यस कार्यालयबाट आफ्नो राहदानी बुझिलिनुहुन सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुमा अनुरोध छ ।

Attached Files