यादव प्रसाद भुसाल


यादव प्रसाद भुसाल


यादव प्रसाद भुसाल
नायब सुब्बा

शाखा प्रशासन साखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल aaotulasipur@moha.gov.np
सम्पर्क 9847844024
बहाल मिति २०७० बैशाख १